Naturnära individer, arrangörer, områden o aktiviteter.
Innehållsförteckning

           Kapitel      Rubrik

           1                 Inledning

           2                 Definitioner

           3                 Naturnära världar

           4                 Jämförelser arrangör och individ

           5                 Bokslut individ - natur - arrangör

           6                 Kvalitetsarbete för naturnära arrangörer

           7                 Kvalitetskrav för naturnära arrangörer

           8                 Licensieringsgruppens sammansättning

           9                 Hur man utser licensieringsgruppen

           10               Ansökningsförfarandet

           11               Licensen

           12               Kontrollmöjligheter

           13               Eventuella frågor och problem

 

          

1     Inledning

Det blir ett allt större belastningstryck på naturen från individer och arrangörer som naturen själv inte kan hantera. Naturen kommer att förstöras om det inte sätts gränser efter naturens egna villkor för hur hårt naturen skall utnyttjas av både kommersiella och icke kommersiella intressen. Naturen kan bli evig dvs fortleva på egna villkor om det tas hänsyn till naturen. Naturen blir väldigt fort ändlig dvs förstörs om det inte tas nödvändig hänsyn till naturen.

Detta är en litet försök att beskriva hur det kan bli i framtiden sett ur individens, arrangörens, aktivitetens och naturens villkor samt ett förslag på hur de olika intressenterna skall kunna arbeta och verka för att ta nödvändig hänsyn till naturen på lång sikt.

 

2     Definitioner

Det är bra om man kan definiera olika begrepp på något sätt så att man vet vad man diskuterar om. Här har jag försökt att klargöra vissa begrepp så att det skall bli lite enklare längre fram. Jag har valt att göra ganska grova generaliseringar.

Naturresursen "natur"

Vad är egentligen natur?  Natur har funnits i evigheter och det kommer förmodligen också att finnas någon form av natur i framtiden. Urskogar, öknar, hav, berg m. m. är olika former av natur. Det finns säkert en bättre definition på vad natur är för något. Natur för mig är dock något som "lever vidare" utan att någon yttre större manipulerande mänsklig eller eventuell annan artificiell yttre kraft skall behövas tillföras. Det skall kunna leva vidare i oförändrat skick, dvs det skall med andra ord kunna klara sin egen fortsatta existens på ett bra sätt en lång tid framöver.

Manipulerad och omanipulerad natur

Det finns manipulerad natur i form av anlagda parker, djurparker, planteringar, odlad mark m. m. Eventuellt är skogs- och vatten-bruk också delvis  manipulerad natur. Låt oss dock kalla skogs- och vatten-bruk för "lätt manipulerad" eller "omanipulerad" natur tills vidare. För den manipulerande naturen finnns det lagar och förordningar för hur den skall utnyttjas och skötas. Det finns t. o. m. departement och statsråd för detta. Det beror förmodligen på att det sedan länge finns stora ekonomiska intressen inom jord o skog som succesivt växt fram under seklerna. Långt tillbaka i tiden så tillhörde arealerna alla. Det gällde för alla att överleva. Då fanns det också tillräckligt med utrymme för alla. Naturen var på något sätt obegränsad och evig. Omanipulerad natur kallar jag ibland för naturnära natur.

Begränsad och obegränsad natur

När nu den manipulerade naturen börjar bli fullt utnyttjad samt att det finns krav från och behov för människorna att i större grad få tillgång till både manipulerad och framför allt naturnära natur (omanipulerad natur) så uppstår det konflikter mellan olika intressenter. Man bör dock enligt min mening inte utsätta den naturnära naturen (lätt manipulerade och den omanipulerade naturen) för ytterligare onödigt belastningstryck från samhälle och individer utan att man vet vad man gör. När den befintliga naturresursen natur blir utsliten så kan det bli förödande konsekvenser i framtiden. Slits naturnära områden ut, så kommer  arrangörer och individer att  söka sig till andra naturnära områden. Detta kan innebära att känsliga områden kanske aldrig repar sig och det utslitna naturnära området har förstörts för en lång tid framöver.

Naturtillgången natur är begränsad i ett avseende och det är till den fysiska ytan dvs arealen. Utnyttjas dock den befintliga arealen på ett riktigt sätt dvs ser till att det inte blir onödigt slitage på naturen utan att den kan leva vidare utav sin egen kraft så blir plötsligt naturresursen natur oändlig dvs evig. Det gäller på något sätt "att se men inte röra".

Detta innebär att man på något sätt skall försöka göra naturresursen natur evig dvs att naturen skall kunna existera på väldigt lång sikt i något så när oförändrat skick.

Andra naturtillgångar, det gäller nog samtliga, är ändliga dvs de tar slut förr eller senare vilket innebär att de inte är eviga. En del av naturtillgångarna är dock förnyelsebara. Det innebär att det t ex kommer nytt vatten på vattenfallet. Fallhöjden går dock inte att utöka. Vidare är skogens areal är begränsad, åkerns areal m. m. Det är solen som ger energi till dessa förnyelsebara naturtillgångar. Jordens olje- och malmfyndigheter m. m. är dock begränsade och inte förnyelsebara. Det finns också något som man kan kalla för tillväxtens gränser.

 

Naturnära aktiviteter

Naturnära aktiviteter är  sådana aktiviteter som arrangörer och individer gör i naturen för att bl a få rekreation, få upplevelse, i ett studiesyfte, yrkesmässig utövning och liknande på i huvudsak icke iordningställda (anlagda) områden dvs naturnära områden.

Naturnära områden

Naturnära områden i naturen är sådana där det kan utövas någon form av naturnära aktivitet på icke iordningställda (anlagda) områden. Dessa områden bör omfattas av någon form av reglering för att få utnyttjas både i kommersiella och icke kommersiella syfte så att naturen kan bevaras på lång sikt, dvs eftervärlden kan få glädje av naturen.

Ej naturnära områden, dvs iordningställda och anlagda områden, är bl a djurparker, lekparker, preparerade el-ljusspår för löpning och skidåkning, slalompister, slussar, badplatser m. fl. Anlagda områden kräver som regel någon form av byggnadslov eller liknande från offentliga myndigheterför att få uppföras och därmed kunna utnyttjas av individer och arrangörer. Individen är som regel beredd att betala något för sitt inträde i ej naturnära områden.

Naturnära arrangör

Naturnära verksamheter, företag, organisationer m. m. är sådana där människor, företag, organisationer m. m. arrangerar någon form av utomhusaktivitet på företrädesvis naturnära områden både i kommersiellt eller icke kommersiellt syfte.

Naturnära individer

En naturnära individ är en människa som vistas utomhus på icke iordningställda egna eller andras arealer, dvs vistas och gör något på naturnära områden.

 

3     Naturnära världar.

Idé- och sinnevärlden

Människan lever och verkar förmodligen i två olika världar. Det kan finnas fler som vi är omedvetna om. Tar vi det jag kallar för idévärlden så är det den som styrs främst av konkreta ting. Jag är, har varit, var där, kommer att vara där, har en idé m. m. Jag är på något sätt fysiskt närvarande. Det är ofta en konkret värld.  Denna värld är ofta lätt mätbar och därmed kontrollerbar på ett enkelt sätt. Detta kan vara ett viktigt skäl till att de flesta vill befinna sig i denna idévärld.

Sinnevärlden eller jag skulle vilja kalla för känslovärlden är för de flesta mycket mer abstrakt. Jag kommer att känna, jag känner att osv. Jag är på något sätt inte fysiskt närvarande utan bara närvarande i sinnevärlden dvs i känslan. Denna värld är också svårmätbar med måttstock eller våg. Det går inte att mäta lycka t. ex. Alla människor har en sinnevärld. 

Idévärlden

I idévärlden så finns det som regel en

- vision vilket kan vara en önskan, en viljeyttring eller liknande som inte är detaljerad men ändå viktig. De flesta behöver dock en lite noggrannare specificering av sin verksamhet i form av en

- affärsidé för verksamheten (företag, organisationer o s v). Man har bestämt sig för vad man skall göra den närmaste tiden framöver. Man brukar därefter också ställa upp en

- målsättning för affärsidén. Detta innebär bl a att man vill uppnå vissa mål för affärsidén, vad man vill uppnå och när det skall vara uppnått. Det behövs också

- resurser i form av personer och kanske även kapital för att kunna infria målsättningen. Vid en viss tidpunkt så skall man göra en

- uppföljning vilket innebär att man gör ett bokslut och därefter jämföra boklutet med målsättningen. Detta gör i stort sett varenda människa som bedriver någon form av planerad verksamhet. Det är bra att ha en liten plan för hur man vill ha sin verksamhet i framtiden.

 

Sinnevärlden

Sinnevärlden har en liknande och jämförbar indelning som idévärlden på de olika faserna. Detta innebär att bl a sinnevärlden har en

- önskan som kanske kan jämföras med vision eller är det så att vision skall jämföras med önskan. Det kan innebära att man omedvetet på något sätt vet vad man vill göra med sitt liv. Man kanske vill tillhöra en viss grupp. Vi vill kanske göra denna önskan lite mer påtaglig och då innebär det att vi på något sätt formulerar i det omedvetna ett

- verksamhetssinne (affärssinne). Detta kan var att man har ett sinne (känsla) för vad det är man vill eller avser att ägna sig åt eller helt enkelt känner att detta är jag bra på. Det kan vara att man bl a vill engagera sig för något. För att veta åt vilken riktning man skall gå åt så sätter man vanligen upp en

- förväntan. Detta kan innebära att man försöker uppnå något som kanske inte är så lätta att formulera eller beskrivas på papper. Förväntningarna finns dock där. Skall man komma någon vart så bör vederbörande ha någon form av

- resurs i form beredskap, förmåga eller liknande för att genomföra verksamhetssinnet. Detta kan vara att man både fysiskt och mentalt förbereder sig på något sätt. Det kan vara att man skaffar sig rätt utrustning, rätta kunskaper, eller kanske framför allt att man inte förnekar sina känslor utan är öppen, ärlig och därmed mottagligare för nya intryck och upplevelser som du förväntar dig att få. Den

- upplevelse du får, oavsett hur den blir, är det jag skulle vilja kalla för sinnenas bokslut. Detta innebär att du har fått en upplevelse (ett resultat) som du skall ställa i relation till din förväntan. Detta sinnenas bokslut kan bara den enskilda individen göra själv. Det finns ingen annan som kan ta verksamhetens "bokföring, verifikationer" och göra ett bokslut åt en annan individ. Enda sättet kanske är att på något sätt berätta sina egna erfarenheter i liknande situationer samt fråga individen och inte minst lyssna på individen och försöka känna sig in i individens situation och hjälpa individen för att få sin upplevelse.

För bägge världarna gäller att om man inte är nöjd med "boksluten" så får man ändra på något eller av några följande steg, vision - önskan, affärsidé - verksamhetssinne, målsättning - förväntan, resurs - beredskap för att till slut få ett bra bokslut. Här är en jämförelse mellan de olika världarna

       Idévärlden                                            Sinnevärlden

       vision                                                  önskan

       affärsidé                                             verksamhetssinne

       målsättning                                        förväntan

       resurs                                                  beredskap

       uppföljning                                        upplevelse

 

4     Jämförelse arrangör och individ

Den naturnära arrangören (företag, organisation, förening m.m.) och den naturnära individen (gästen, kunden) har lite olika förutsättningar och infallsvinklar på naturresursen natur i de olika världarna.

Idé och sinnevärlden

Arrangören lever som regel i idévärlden och har en vision om att individen skall befinna sig i sinnevärlden under det pågående naturnära arrangemangets tid och kanske även en tid före och efter arrangemanget. Arrangören använder naturresursen natur för att uppnå sitt företags målsättning och därmed sin ekonomiska överlevnad och som regel är detta väldigt kortsiktiga mål. Kanske är det ett- eller eventuellt tre-årsplaner som skall infrias.

Individen försöker bara vara i sinnevärlden och bryr sig inte så mycket om arrangörens idévärld. Arrangörens idévärld är snarare ibland ett irritationsmoment med att man bl a skall behöva inrätta sig efter någon och kanske även betala för sig i en natur som funnits i alla tider. Individens tidsperspektiv är om möjligt ännu kortare än för arrangören, ty individen behöver inte komma tillbaka till samma naturnära område och destination vid en senare tidpunkt. Det kanske räcker för denna individ att ha varit där en gång och inte vill komma tillbaka igen. Det har ingen större betydelse för individen att det i framtiden kan finnas andra individer som vill uppleva samma naturnära område.

Bokslutsperioder för arrangör och individ

Det kanske är i arrangörens och individens olika tidsperspektiv (bokslutsperiod) som gör att naturresursen natur kommer i en konfliktsituation. Arrangören gör årsvisa bokslut och individen får upplevelsen (sinnevärldens  bokslut) i samband med konsumtionen av naturresursen natur.

Arrangörens verklighet (i idévärlden) och individens verklighet (i sinnevärlden) under den gemensamma korta tid som arrangemanget pågår dvs är tillsammans, finns det också en konfliktsituation. Parterna lever i olika världar. Enda gemensamma under arrangemanget är att både individen och arrangören har samma intresse  av att göra bra bokslut, tyvärr i respektive värld.

Arrangör och individ i tid och rum

Det finns en klar konfliktpunkt mellan idé- och sinnevärlden och det är utnyttjandegraden av det naturnära området. Det är antalet arrangörer och individer per areal naturnära område vid en och samma tidpunkt.

Om vi tar arrangören så är de flesta mål kortsiktiga. Arrangören skall göra bokslut varje år. Arrangörens planering är på något vis årsvis och inte "under tiden som arrangören lever". Detta gör att korta mål prioriteras och man tar därmed inte hänsyn till naturens mera långsiktiga mål. Konsekvensen härav blir att arrangören inte kan ta tillräcklig hänsyn till sin naturresurs natur på lång sikt. Det gäller att på något sätt ta ut så mycket som möjligt under en kort tid. Detta är en klar marknadsekonomisk linje som är svår att kombinera med den naturnära ekonomin. Det är alltför lätt att överetablera och/eller överexploatera naturresursen natur med att bl a ha för mycket individer på för liten yta vid en och samma tidpunkt. Samhället trycker dessutom på för det skapar skatteintäkter och folk har arbete. Samhället prioriterar många arrangörer med mycket individer vid en och samma tidpunkt utan att tänka på naturen.

Om vi tar individens synpunkt med antal individer per yta vid en och samma tidpunkt vid naturresursen natur så är den ofta helt annan än den är för arrangören. Individen vill ha all tillgänglig natur till sitt förfogande. Det innebär att individen vill ha oinskränkt tillgång till tillräcklig areal naturnära område och vara där ensam så länge som individen vill, dvs i regel tills individens eget behov av naturnära natur blivit helt tillgodosett för en överskådlig tid framöver.

Nuvärld och dåvärld

Sinnevärlden är en nuvärld till stora delar. Den existerar egentligen endast "just nu", dvs jag får upplevelsen nu, jag känner o s v. Det går inte att lagra upplevelser i någon större omfattning på hyllan utan endast i minnet. Individen är i nuvärlden då individen vistas i naturnära områden. Alla vet dock att minnet kan svikta och människorna blir ängsliga av att tappa minnet. Dessutom vet man att omvärlden ständigt kräver uppmärksamhet och distraherar individen.  Det är svårt att förmedla ett minne från en individ till en annan individ som inte har varit med om en liknande upplevelse vid samma tidpunkt på samma plats.

Idévärlden är på motsvarande sätt en dåvärld. Den kan existera i dåtid, man kan se på resultat, det ligger minnen (verifikationer) kvar på hyllan o s v. Det är lätt att ta fram verifikationer och rekonstruera idévärlden. Arrangören är för det mesta med sina verifikationer i dåvärlden.

Individ delar natur med individer

Individen blir ofta frustrerad av att behöva dela med sig av naturnära områden till andra okända individer när det gäller natur. Detta har förmodligen med revir att göra. Revirets storlek är olika för olika situationer och vid natur så är reviret avgjort avsevärt större än vid andra tillfällen om individen skall känna sig lugn och säker.

Arrangör delar natur med andra arrangörer

Arrangör som är först med en aktivitet eller har aktiviteter på ett nytt naturnära område får nästan undantagslöst efterföljare (kopierare). Om den första arrangören har stora ambitioner om att ha ett långsiktigt mål för sin verksamhet, vilket är i enlighet med naturen, så kan detta mycket lätt helt spolieras av de efterföljande arrangörerna som verkar inom samma naturnära område eller har samma naturnära aktiviteter. Arrangör som kommer efter den första arrangören har som regel ett mycket kortsiktigt tänkande och oftast tycker att här kan jag lätt tjäna pengar. Det är dessutom bäddat på så att den första arrangören har marknadsfört området eller produkten i initialskedet. Mig veterligt så är det endast inom den naturnära verksamheten som detta är möjligt. Det är omöjligt att två olika jordbrukare sår säd på samma åker ty då är konflikten uppenbar. Det är t o m så att yrkesfisket i de stora till synes oändliga haven har kvoterats för att man vill undvika utfiskning.

Individens bokslut

Individens upplevelse (= bokslut) sker direkt i samband med konsumtionen. Detta är också individens egen upplevelse. Individens upplevelse har inga på förhand styrda upplevelseperioder utan bokslutet sker högst slumpmässigt och sporadiskt. Det finns heller inga verifikat som styrker bokslutet. Det enda verifikatet kan vara minneshjälpmedel (foto, souvenirer m. m.) som kan hjälpa individen att vidareberätta sin upplevelse till andra individer.

Arrangörens bokslut

Arrangörens bokslut är oftast helt frikopplat från naturen. Detta bokslut görs som regel för att skattemyndigheter skall kunna driva in skatter och andra avgifter och för att arrangörena skall kunna se om bokslutet stämmer överens med målsättningen. Det är endast ett bokslut i idévärlden som görs. Detta bokslut är lätt att kontrollera och mäta. Det är ytterst få som en arrangör försöker göra ett internt sinnenas bokslut (ofta kallat ett socialt bokslut) eller ett externt sinnenas bokslut d v s en undersökning av individens upplevelse.

 

5     Bokslut för individ - natur - arrangör

Individ och naturbokslut

Natur och individ tillsammans lever i "nu-världen" dvs i sinnevärlden. Natur upplevs av individen nu dvs det är storslaget, vacket, blåsigt o s v. Naturen gör sitt eget bokslut självt när naturen själv vill. Individen kan inte påverka när naturen gör sitt bokslut. Översvämningar, ras m m är dåliga bokslut. Natur som är och lever vidare är bra bokslut. Det gäller för individen att vara förutseende på ett sådant sätt att naturen bara gör bra bokslut i framtiden.

Arrangör och naturbokslut

Arrangören lever mycket i "då-världen", dvs i idévärlden. Det finns en historik i form av bl a verifikationer. Arrangörerna kan inte existera i "nuvärlden" i annat än under korta ögonblick. Samhället tvingar arrangören att göra bokslut i idévärlden regelbundet. detta innebär att arrangören prioriterar sitt arbete i idévärlden.  Detta är en klar konfliktsituation med natur som egentligen bara befinner sig i nuvärlden. Natur är intimt kopplad till känslan hos individen som önskar uppleva natur. Dåvärlden kan rekonstrueras, manipuleras och raderas ut. Nuvärlden har ingen rekonstruktionsmöjlighet. Naturens framtid kan inte påverkas och kontrolleras helt utan det finns en stor andel av egen kraft i naturen som styr sig själv. Det gäller bara att inte lägga krokben för naturen.

Skall de naturnära arrangörena kunna existera i framtiden så måste arrangörerna ta stor hänsyn till naturens egna lagar och göra planering, målsättning, och anskaffande av resurser så att man även kan gör bokslut i sinnevärlden. Naturens bokslut kan arrangören påverka på så sätt att arrangören bidrar till, dvs tar nödvändiga hänsyn till naturen så att naturen, som gör sina egna bokslut, blir bra i framtiden. Samhället bör även ändra förutsättningar så att naturnära arrangörer även ges möjlighet att göra sinnenas bokslut som på lång sikt är till gagn för naturen och därmed även för samhället.

Sammanfattning

Allt detta resonemang ger då vid handen att det borde vara mycket intressant både från individens och arrangörens sida att verka i både idé- och sinnevärlden så att naturen kan göra bra bokslut på de flesta områden. Bra bokslut är att  få livskraftig natur i framtiden vilket är bra för samhället.

 

6     Kvalitetsarbete för naturnära arrangörer

Kontakten mellan arrangör och individ

Kontakten mellan arrangör och individ sker på många olika sätt i de olika faserna. Det är viktigt att veta vad som sker eller borde ske för att det skall uppfattas som trovärdigt för både arrangörer och individer.

De olika faserna som kontakten sker vid mellan arrangör och individ var följande:

       Idévärlden Arrangören                           Sinnevärlden Individen

       vision                                                  önskan

       affärsidé                                             verksamhetssinne

       målsättning                                        förväntan

       resurs                                                  beredskap

       uppföljning                                        upplevelse

Önskan

Individens önskan är oftast att den tillhör en viss grupp, dvs har en viss levnadsstil. Denna levnadsstil är svår att förändra för utomstående. Det är egentligen endast individen själv som kan bestämma och göra en sådan förändring. Individen är präglad från sin tidigare omgivning under bl a uppväxten. Individen har definitivt ännu inte valt vilken aktivitet individen skall göra. Individen "är" eller "finns" någonstans.

Grupper av arrangörer inom samma område kan förmodligen endast på ett positivt sätt profilera levnadsstilen för ännu icke helt övertygade individer samt försöka behålla de som har livsstilen (identifiera sig) dvs att det fortfarande är rätt och bra. Arrangörsgruppen har bara intresserade "individer".

Profilreklam och identifieringsreklam är viktig i denna fas. Det är ett stort ansvar för grupper av de naturnära arrangörerna och även för samhället att profilera en naturnära livsstil. Det gäller att göra rätt så att när individen väl valt  en naturnära livsstil också fortsättningsvis identifierar sig med denna livsstil. Arrangörsgruppen ger i denna fas abstrakt information dvs de försöker vara i sinnevärlden med sin information.

Verksamhetssinne

Individen har rätt livsstil antingen sedan tidigare eller har nyligen kommit in i denna livsstil. Individen vet ungefär vad den vill ägna sig åt i den närmaste framtiden. Det finns ofta ett omedvetet behov som individen inte vet riktigt vad det är, men ändå vill försöka uppfylla. Individen har gjort ett val.

En arrangör kan här profilera sig själv och sina produkter samt ge en bild av identifikationsmöjligheter. I dagens abstrakta samhälle så finns det få tillfällen för individen att få identifiera sig med andra individer. Företaget har en identifikationssökande individ.

Arrangörens PR och information beträffande profil och identifikation skall vara på ett sådant sätt så att individen begriper och har en chans att kunna bedriva sitt verksamhetssinne. Arrangören skall inte försöka raljera och skämta ty det allvarliga saker för individen beträffande sin identitetsförstärkan. Arrangören ger nu konkret information.

Förväntan

Individen gjorde valet för sitt verksamhetssinne klart i förra fasen. Nu ställer individen upp förväntningar för sitt verksamhetssinne. Individens förväntningar kommer utifrån en önskan, identitetsbehov, levnadsstil, verksamhetssinne, tidigare erfarenheter, arrangörens vision, profil, identitet, information m m. Individen har valt men inte genomfört arrangemanget ännu.

Arrangören kan här skapa riktiga eller felaktiga förväntningar. Det gäller att vara mycket korrekt. Individen ställer ofta den förväntan med att förstärka sin identitet dvs sin livsstil och profil med det individen har valt. Individen blir tryggare då på lång sikt. Arrangören arbetar med individens sinnen. Företaget har en individ som ej har genomfört arrangemanget och därmed inte fått någon upplevelse ännu.

Arrangören skall här vara mycket tydlig i sitt budskap. Glöm inte bort att det fortfarande finns en chans för individen att hoppa av arrangemanget med ansiktet i behåll.

Resurs

Individen förbereder sig efter sin förmåga för sitt valda verksamhetssinne. Individen har egentligen börjat genomföra sitt arrangemang. €r på gång. Individen skaffar material, böcker, pratar med andra, ser över sin utrustning, skaffar biljetter, o s v så att allt skall klaffa. Individen börjar betala för arrangemanget d v s köper tjänsten. Individen har bokat och är på gång hemma. Individen börjar egentligen på sin upplevelse här. Förberedelserna kan vara en mycket viktig del av upplevelserna.

Arrangören kan här uppträda på olika sätt. Det gäller dock för arrangören att fortsätta på den inslagna vägen beträffande profil och identitet  så att man inte stör individen i sin uppfattning angående arrangören. Arrangören börjar som regel få betalt nu.

Arrangören skall här tillhanda kompletterande information som resvägar, tågtider, utrustningslistor, m m. Det gäller för arrangören att underlätta för individen så att individen kan ägna sig åt sin förberedelse i lugn och ro. Arrangören kan här göra mycket för att ge individen en bra upplevelse.

Upplevelse

Individen anländer till arrangemangstarten och börjar genomföra arrangemanget som varar under en viss tid. Det är först nu som arrangören och individen möts öga mot öga. Individen erhåller en upplevelse och kan göra ett sinnesbokslut.

Arrangören skall nu visa upp en sann profil helt i enlighet med den profil som arrangören har visat upp i sitt reklammaterial och annat som individen tidigare har erhållit. Arrangören kan nu göra en efterkalkyl (ett bokslut).

Arrangören skall här löpa linan fullt ut på ett riktigt sätt. Det gäller mottagande av individen , arbetssätt, val av fordon, utrustning, informationsteknik m. m. Detta är en process som skall kännas riktig och ärlig för arrangören. Individen genomskådar annars detta ganska snart om arrangemanget genomförs med någon form av "måste". Individens upplevelse skall stämma väl överens eller ännu hellre vara bättre än med individens ställda förväntan för att vi skall ha kunder på lång sikt. Det finns stor risk för att individen tapper "ansiktet" om individen på något sätt måste ge upp p g a en eller annan orsak. Det gäller för arrangören att underlätta för individen att göra  ett bokslut oavsett hur ett arrangemang slutar. Det är viktigt med en punkt. Det är också billigare att ha återkommande individer än att ständigt försöka skaffa nya individer.

 

7     Kvalitetskrav för naturnära arrangörer

Det bör finnas med ett antal krav för att en naturnära arrangör skall få verka på naturnära områden med naturnära aktiviteter. Dessa krav skall presenteras för en licensieringssgrupp för bedömning om den planerade eller pågående naturnära verksamheten kan anses vara lämplig eller ej med det enda hänsynstagande till naturen villkor. Detta för att naturen skall kunna finnas tillgänglig för samhället på lång sikt. Vi följer den mall som tidigare diskuterats

       Idevärlden Arrangören                           Sinnevärlden Individen

       vision                                                  önskan

       affärsidé                                             verksamhetssinne

       målsättning                                       förväntan

       resurs                                                 beredskap

       uppföljning                                       upplevelse

1 - Arrangören skall ha en nedskriven vision för sin verksamhet beträffande den planerade eller pågående verksamheten. Individens eventuella önskan bör också var formulerad på ett papper. Denna affärsidé är eventuellt en offentlig handling.

2 - Arrangören skall ha en nedskriven affärsidé och profil som anger inom vilket område arrangören vill verka inom. Individens verksamhetssinne bör också vara nedskriven på ett papper.

3 - Arrangören skall ha en nedskriven målsättning för sin verksamhet (idévärlden) samt även en förväntan (sinnevärlden) definierad för sina individer. Det kan vara svårt att formulera sig för hur man vill att individens förväntan skall se ut.

4 - Arrangören skall här uppfylla många krav så att individens upplevelse har stor chans att stämma överens med individens förväntan.

- arrangören skall ha året runt öppet trots att det kanske är en säsongsverksamhet.

- ange en destination dvs ett  fysiskt arrangemangsområde där arrangören och individen genomför sina aktiviteter

- ansvarig person dvs en generell firmatecknare för en arrangör skall vara bosatt och mantalsskriven inom destinationen för sin verksamhet

- arrangörsföretaget skall vara registrerat inom destinationen

- arrangör skall endast använda sig av branschen godkänd utrustning

- arrangör skall följa branschens och näringslivets lagar, paragrafer och avtal samt ha högt ställda krav på moral och etik för arrangörens verksamhet

- arrangören skall inneha någon form av natur-  och ekologi-kunskap

- arrangör skall deltaga i samarbetet med andra naturnära arrangörer inom destinationen

- arrangör skall besitta grundläggande baskunskaper inom företagsekonomi, personal, marknadsföringsteknik, produktion m m

- arrangör skall ha ett naturnära långsiktigt verksamhetssinne (=livstil)

- tala och skriva utländska språk

- arrangör skall ha en plan för kris och konfliktsituationer

- arrangör skall ha en god och lokal förankring, acceptans och stöd för sin verksamhet

- arrangör skall bedriva verksamhet i registrerad bolagsform

- arrangör inom destinationen ansvarar för guidningen inom destinationen

- arrangör skall anlita lokala leverantörer där så är möjligt

- arrangören skall ge nödvändig information till individen samt att individen har att rätta sig efter denna information.

  5 - Arrangörer skall ge individen rätt upplevelse så att individens förväntan infrias dvs får rätt upplevelse. Göra bokslut för sin egen verksamhet samt göra egna individbokslut för att ta reda på om upplevelsen stämmer överens med individens förväntan vid regelbundna återkommande perioder. Vidare bör man på något sätt mäta destination samt arrangörens arbete inom destinationen sett ur naturens långa perspektiv. Här kan det bli fråga om att ISO-kvalitetsmärka naturnära företag.

 

8     Licensieringsgruppens sammansättning

Licensieringsgruppens skall bestå av olika kunskapsområden för att kunna ta tillvara olika intressen och ge synpunkter på ett riktigt sätt. Här gäller det att kanske ta till lite okonventionella grepp för att få ett smidigt arbete.

1 - Samhället - rekreation  skall kunna ange samhällets planer på att ge sina individer möjlighet till god rekreation på olika sätt. Ett av sätten är att förse individerna med naturnära områden för olika grupper av individer. Detta innebär att man bör avsätta olika områden för olika belastningstryck med hänsyn till vad naturen tål på lång sikt.

2 - Samhället  - planering  skall kunna ange samhällets planer på lång sikt för att därmed kunna förse individerna med områden för bl a boende, industri, vägar, skolor, friluftsliv m. m. Detta är nödvändigt  för att undvika konflikter i framtiden.

3 - Arrangören  skall besitta sådan kunskap som har med de naturnära arrangörena att göra. Det gäller att vederbörande har lång egen praktisk erfarenhet att planera, paketera och genomföra naturnära aktiviteter. Det gäller att ha "sett individen i ögonen". Arrangören skall dessutom besitta goda företagsekonomiska kunskaper. Det gäller att alltså kunna läsa en budget, kalkyler m. m. med mycket sunt förnuft.

4 - Ariella ägare  skall representera ägare från jord - skog - vatten. Vederbörande bör vara insatt (ha kännedom om) angående att bruka skog och jord samt jakt och fiske. Vederbörande bör själv vara jord- och/eller skogsägare ty det är endast då som man har en känsla för de ariella områdena. Det räcker inte med att vara en tjänsteman på någon nämnd.

5 - Individen kan göra anspråk på olika områden och skall därmed ta tillvara den enskilda individens rätt till natur. Individen dvs du och jag skall avge synpunkter på hur naturnära områden skall utnyttjas. Den enskilda individen har att bl a bevaka den svenska allemansrätten.

6 - Marknaden  skall vara en person som besitter internationell kunskap och erfarenhet från besöksnäringen.

7 - Naturkunskap  är viktig beträffande natur, biotop, ekologi m. m. Viktig kunskap är att veta vad som händer med naturnära natur då den utnyttjas på olika områden. Detta mandat är på något sätt naturens mandat.

8 -  Material och säkerhet  skall kunna bedömmas av en person med erfarenhet inom t ex räddningstjänst. Det gäller att bl a kunna bedöma om den sökande arrangören använder riktig utrustning för sin verksamhet.

9 - Ordförande  är en person med stor pondus som åtnjuter stor respekt i samhället och som skall leda gruppens arbete.

Licensieringsgruppen skall arbeta inom en destination efter egna lokalt uppsatta, nationella och EU«s regler. De egna lokala reglerna bör dock godkännas av nationen innan de får gälla inom destinationen.

 

9     Hur man utser licensieringsgruppen

Det är fråga om personval till de olika kunskapsområdena. Mandattiden kan diskuteras men troligen är det bäst med någon form av rullande byte på olika personer varje år. Mandattiden kan vara tre år. Minst 40 % från endera könet. Det är bra om 50 % av ledamöterna är bosatta på landsbygden. Alla möten skall hållas på landsbygden där de flesta naturnära aktiviteterna äger rum.

1 - Samhället - rekreation  Personen kan utses lokalt av landstinget eller landstingen.

2 - Samhället  - planering  Länstyrelsen eller länstyrelserna får utse denna person. Det kan tänkas att någon från Regionalekonomiska enheten från en Länstyrelse skall vara med.

3 - Arrangören  Grupper av arrangörer kan rösta fram en person som arrangörerna har förtroende för. Det kan vara sluten omröstning per brev. Handelskammaren kan ta fram kandidater som är villiga att arbeta med denna licensieringsgrupp och låter de röstande kryssa i ett alternativ. Flest röster blir ledamot. Vid lika så får lotten avgöra.

 4 - Ariella ägare  LRF och skogägarföreningen och vattenägare bör kunna utse en person som kan svara på dessa frågor. Viktigt är dock att personen verkligen är markägare. Eventuellt så kan samma valteknik användas som för arrangörerna.

5 - Individen  Här är det svårt. Eventuellt så kan kommunernas konsumentrådgivare utse en person som tar tillvara individens intressen. Det är också möjligt att STF, Friluftsfrämjandet, SNF och liknande organisationer skall utse denna person inom sina led.

6 - Marknaden  Finns det turistråd så skall turistrådets styrelse utse denna person. OBS. Det bör vara en person som aktivt arbetat med internationella frågor inom besöksnäringen. Denna person behöver inte vara från turistrådets styrelse.

7 - Naturkunskap  Denna person bör komma från naturvårdsenheten på länstyrelsen. Personen skall ha god lokalkännedom inom destinationen samt ha natur på ett konkret sätt i sitt dagliga arbete. Personen i fråga blir en naturens ombudsman.

8 -  Material och säkerhet  Här är det också svårt. Eventuellt så kan det vara en person från Räddningstjänsten, försäkringsbolag, skadereglerare eller liknande. Vem som skall välja denna person och varifrån vet jag inte.

9 - Ordförande  Denna person skall leda gruppens arbete. Viktigt är att ledaregenskaperna finnes. Personen skall bo på landsbygden och kan kanske vara utsedd av exempelvis kommunförbundet eller företagarförbundet.

 

 10   Ansökningsförfarandet

Ansökan skall personligen lämnas in till licensieringsgruppen vid sammanträdet. En kopia av handlingen skall i förväg ha sänts in så att ledamöterna kan läsa på innan sammanträdet. Sammanträdet skall ta en timma så att ledamöterna och sökanden får lär känna varandra.

Beslut i ärendet skall komma efter en vecka. Licensieringsgruppen skall fatta sitt beslut i ett internt möte utan sökandens närvaro. Beslutet skall innehålla en tydlig motivation till beslutet.

Beslut går inte att överklaga. Däremot så kan sökanden komma in med en ny ansökan efter ett år. Det blir då exakt samma ansökningsförfarande som tidigare. Licensieringsgruppens medlemmar behöver inte bytas ut.

Sammanträdet skall äga rum i destinationen så att ledamöterna själva kan se hur destinationerna utvecklas samt komma bort från centralbyråkratins kritik.

Licensieringsgruppen kan inhämta yttrande från något externa intressenter. Detta skall dock endast ske vid undantagsfall då behov uppstår.

Licensieringsgruppen skall i sig  besitta sådan styrka så att de kan säga sin mening.

 

11    Licensen

Den naturnära licensen skall undertecknas av ordföranden och en styrelseledamot samt av den naturnära arrangören. Det blir liksom ett kontrakt mellan licensieringsgruppen och den naturnära arrangören. Parterna skall ha varsitt exemplar.

Licensen gäller tills vidare.

Licensen är personlig och knuten till den individ som har ansvaret för den naturnära arrangören i det naturnära området.  Licensen kan alltså inte förflyttas till andra områden eller arrangörer eller överlåtas till andra individer utan vidare. Det blir på något sätt som då det ges utskänkningstillstånd till en  resturangägare för en viss resturang.

 

12    Kontrollmöjligheter

Kontroll att beslut efterlevs är besvärligt. Det bör dock ske så att branschen på sikt saneras och att vi får hållbara naturnära aktiviteter som arrangeras av naturnära arrangörer i de naturnära områdena. Kontroll kan ske på olika sätt.

Påtryckningsmedel kan ske på så sätt att de naturnära företag som missköter sig inte beviljas olika stöd och bidrag för sin verksamhet.

Näringsförbud kan utverkas för just denna verksamhet som anknyter till de naturnära aktiviteterna kan utverkas.

Inkommer det inte både ekonomiska och kundbokslut så blir det näringsförbud automatiskt. Revision skall ske enligt praxis.

Licensiering skall undertecknas av ordförande och en ledamot samt av den sökanden själv.

Uppsägning av licensen kan ske omedelbart och skall kungöras i press och branschorgan samt hos sökandens kunder och agenter.

Licens medger att sökanden får deltaga i gemensamma marknadsföringskampanjer och liknande. Icke licensierade företag kan deltaga i gemensamma utbildningsaktiviteter.

Inkomna ansökningar om stöd till Länstyrelsen Reg Ek och AMS eller kommun beträffande naturnära aktiviteter skall inhämta yttrande från Licensieringsgruppen.

Gruppens kanslitjänster kan köpas från en byrå som erbjuder administrativa tjänster.

 

13    Eventuella frågor och problem

Det finns både problem samt för och nackdelar med licensiering av naturnära företag. Det finns även en del problem som noggrannare bör diskuteras igenom. Jag tror dock att det är viktigt att man börjar någonstans för att komma igång med arbetet.

Konkurrensbegränsning har kommit fram som ett skäl till att man inte skall licensiera naturnära arrangörer. Detta tycker jag dock inte är något problem ty det är naturen som skall bestämma. Teatrar som är fullsatta och om någon ytterligare vill dit just då så finns det två alternativ kvar nämligen att vänta till nästa föreställning eller att gå på en annan teater. Teaterna tar i alla fall inte in en person till, ty då kan teatern stängas av bl a Räddningstjänsten. Båtar får inte köra med mer än ett visst antal passagerare o s v .

Individ som med t ex sin egen privata kanot vill ut och paddla vart individen vill, ty det säger sedvanerätten allemansrätten att individen får. Detta löses med att det lämnas en kvot till allemansrätten för eget privat utnyttjande. Denna kvot får inte utnyttjas av andra inom destinationen besökande individer utan är enbart reserverad för de inom destinationen mantalsskrivna individerna. Det kan vara nödvändigt att man skall anmäla sig någonstans för att paddla där man har tänkt sig. Detta bör gälla för alla. Det kan vara olika för olika grupper och olika aktiviteter och olika områden. Eventuellt så kan kanske anmälningplikten uteslutas för de som bor och är mantalsskrivna inom destinationen. De lokalt boende individerna bör ha en sådan känsla för sitt naturnära område så att de inte överanvänder sitt naturnära område. Det är dock inte säkart att så inte sker.

Samarbete mellan olika naturnära arrangörer kan bli svårt när de inte pratar med varandra idag. Vill de inte deltaga i ett samarbete så skall licensen omedelbart dras in och därmed även andra stöd och bidrag. Skiljedom skall ske av licensieringsgruppen som har att se till destinationens totala utveckling. Det är inte kortsiktiga lösningar som skall prioriteras utan det är naturens långsiktiga överlevnad som gäller.

Ett problem är hur man gör med kravet för nya arrangörer  beträffande "året runt öppet". Det kan vara tufft med detta krav men bör lösas med att arrangören kalkylerar rätt, har nedskriven affärsidé, har nedskriven målsättning som är realistisk, eventuellt skaffar sig en temporär " året runt partner" som har en naturnära licens inom destinationen. r tre så skall det vara året runt öppet av egen kraft under alla omständigheter.

Ideella föreningar utan kommersiella målsättningar (betalar bl a ej avtalsenliga löner för utfört arbete etc) är ett annat problem. Dessa organisationer bör dock inte få marknadsföra sina arrangemang på annat sätt än via direktutskick till sina medlemmar och på förfrågan. Dessa arrangemang skall dessutom ha den karaktären av att vara ett led i organisationens ledarutveckling. Skall dessa arrangörers produkter marknadsföras på den öppna marknaden så skall de vara kalkylkerade på kommersiella grunder.

Uppstarten av licensiering är ett delikat problem. Det finns idag många arrangörer som enligt mitt synsätt inte håller måttet. Det finns dessutom destinationer som idag är alldeles för hårt exploaterade och där någon eller några arrangörer måste avveckla sin verksamhet. Glöm inte att det är naturen som sätter gränsen och inte individen. Individen kan snabbt få stöd av samhället för sin existens, men det kan inte naturen ty den tiger still och är naturen föstörd så vill ingen dit.

Ett problem är att få individerna i samhället att förstå nödvändigheten av denna licensiering i avregleringens tider. Jag vill inte ha regleringar men när något förstörs och far illa pga kortsiktiga mål så måste något göras. Vi har bl a hastighetsbegränsningar i samhället för att skydda individerna. Vi vet att vi blir fler och fler individer per kvadratkilometer. Vi måste vara aktsamma om mångfalden i naturen och inte bara vara aktsamma om antalet individer på jorden. Det gäller att ha omtanke om den kommande generationen. Längre målsättning behöver vi inte ha.

Det kommer säkert upp andra och fler problem under resans gång med att licensiera naturnära arrangörer. Alla problem behöver dock inte lösas direkt innan man kommer igång. Ta de steg som går i början och ha en plan för att arbetet skall fortskrida med de andra problemen. Introducera de olika momenten efterhand som lösningar på problemen kommar fram.

En naturnära moral och etik dvs en naturnära levnadsstil är utgångspunkten i detta arbete med att licensiera naturnära arrangörer för naturnära aktiviteter inom olika destinationer.

En liten reflexion jag har gjort är att Vildmark i Värmland«s målsättning innehåller både idévärldens målsättning och sinnevärldens förväntan.

       vi skall leva på det                              idémålsättning

       vi skall ha roligt                                  sinneförväntan

       kunden skall ha roligt                        sinneförväntan

       lokalbefolkningen skall ha roligt     sinneförväntan

       proffsigt                                               sinneförväntan

       långsiktigt                                            idémålsättning

 

Skrivit 1994-11-25
Anders Wiss, grundare av Vildmark i Värmland, Torsby

Anders Wiss
A.Wiss Vildmarkskonsult AB, Sundbergsvägen 13, SE-685 32 Torsby
Tel 0560-688800, Fax 0560-688800, Mob 070-5570232
e-post: anders§wiss.se (byt ut § mot @ vid epost)